Blog EcoTimeOnline.pl
Producenci
Polecane blogi i portale

         

           Dobre Zdrowe Gotowanie

Dobre Zdrowe Gotowanie

                 

                      Lifestyle & Beauty

 

                BadaniaPrenatalne.pl

 

               NiepłodniRazem.pl

Nieplodnirazem

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego EcoTimeOnline.pl

obowiązujący od dnia 12.10.2016 r.

 

Sklep internetowy EcoTimeOnline.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.ecotimeonline.pl.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ecotimeonline.pl prowadzony jest przez Joannę Czech prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EcoTimeOnline.pl Joanna Czech wpisaną do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiejskiej 9/15 lok. 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP:7732390375, REGON: 365448806, adres poczty elektronicznej: kontakt@ecotimeonline.pl, numer telefonu: 780 177 667. 
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

 

§2. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu internetowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).
 • KLIENT (KUPUJĄCY)– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
 • KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystającą ze strony internetowej www.ecotimeonline.pl.
 • USŁUGA ELEKTORONICZNA –  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w Sklepie Internetowym ecotimeonline.pl oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczoną hasłem podanym przez Użytkownika. Konto umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych. Zalogowanie do Konta możliwe jest po wcześniejszym zakończeniu procesu rejestracji.
 • SPRZEDAWCA (zwany zamiennie USŁUGODAWCĄ) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EcoTimeOnine.pl Joanna Czech, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisany po numerem NIP:7732390375, REGON:365448806.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.ecotimeonline.pl za pomocą którego Kupujący i Sprzedawca bądź Usługobiorca i Usługodawca zawierają umowy na odległość.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. W przypadku gdy Klient nie posiada Konta zostanie ono automatycznie założone.
 • PRODUKT (zwany zamiennie TOWAREM) – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta  określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość  ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • COOKIES – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 • NEWSLETTER – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, stanowiące informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). §3. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)       zasady dokonywania  rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,

b)       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,

c)   zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu Internetowego i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a)       posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b)       posiadać przeglądarkę internetową, tj. program służący do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet, z włączoną obsługą plików Cookies i Skryptów Java. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sprzedawcy,

c)       aktywne konto poczty e-mail.

 1. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 5.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przeglądanie Produktów Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta.

 

§4 Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji, kliknąć w pole „Załóż konto” i potwierdzić chęć założenia Konta poprzez kliknięcie w linki potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a)       imię i nazwisko

b)       telefon

c)       e-mail

d)       hasło

e)       dane adresowe

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w §1.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

 

§5 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez Stronę Internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składana Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się z Umową Sprzedaży.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a)       zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b)       wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „ do koszyka”,

c)       jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki ( sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d)       kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”

e)       Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §6 pkt 3.,

f)        W przypadku gdy podane dane nie są kompletne Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 1. Usługa Elektronicznego Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce „Czas i koszt dostawy” i „ Formy płatności”.
 2. Klient może skorzystać  następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a)       Przesyłka kurierska

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszt dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 15 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 15 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)       płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl/

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b)  płatności za pobraniem

c)  płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

 • Numer rachunku: 60 1140 2004 0000 3302 7648 7548
 • Bank: mBank

8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

10. Na prośbę Klienta do Zamówienia będzie wystawiana faktura VAT.

 

§7 Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowa uważania jest za niezawartą.
 3. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane:

a)       pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wiejska 9/15 m22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

b)       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecotimeonline.pl

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014r.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, ze Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,

b)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)       o świadczeniu usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d)       której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

§8 Reklamacje

 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana od ust.5 ) Usługobiorca może składać:

a)       pisemnie na adres: ul. Wiejską 9/15 lok. 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

b)       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecotimeonline.pl.

 1. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

a)       informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b)       żądania Usługobiorcy,

c)       danych kontaktowych składającego reklamację.

 1. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Reklamacje dotyczące Produktów.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 4. Reklamacja może zostać złożona:

a)       pisemnie na adres: ul. Wiejską 9/15 lok. 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

b)       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecotimeonline.pl.

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a)       informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b)       żądania sposoby doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,

c)       danych kontaktowych składającego reklamację.

10. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

12.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:

 • ul. Wiejska 9/15 m 22, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:

a)       w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów

b)       organizacji społecznych, do których zasad statutowych należy ochrona konsumentów

c)       Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

d)       pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

14. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),

b)       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c)       Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§9 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT.
 3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a)       udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b)       przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

c)       treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

§10 Newsletter

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera możliwe jest po zapisaniu się do bazy  subskrybentów poprzez:

a)       podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i potwierdzeniu zgodności adresu poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w mailu potwierdzającym dodanie do bazy,

b)       zaznaczeniu checkboxa „Zapisz się do newslettera” przy składaniu zamówienia, a także potwierdzeniu zgodności adresu poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w mailu potwierdzającym dodanie do bazy,

c)       na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta i potwierdzeniu zgodności adresu poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w mailu potwierdzającym dodanie do bazy.

 1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecotimeonline.pl

 

 

§11 Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy  świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klienta Internetowego:

a)       w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi  lub pośrednikowi realizującymi przesyłki na zlecenie Administratora,

b)       w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 1. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

§12 Polityka Cookies

 1. Administrator stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem www.ecotimeonline.pl (dalej „Sklep Internetowy”).
 2. W Sklepie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Sklepu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Sklep jest:

a)       przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,

b)       utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Sklepu nie było konieczne ponowne logowanie się,

c)       tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników w ramach narzędzia Google Analitics,

d)       prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika,

e)       popularyzacja Sklepu za pomocą portali społecznościowych.

 1. Podczas odwiedzin Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
 2. Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zewnętrzne są wykorzystywane zgodnie z Politykami prywatności podmiotów, od których pochodzą.
 3. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
 5. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a)       Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b)       Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c)       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d)       Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e)       Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu:

a)       z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail,

b)       w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy,

c)       w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta; Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.ecotimeonline.pl/pl/i/Regulamin/14
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2016 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl